อะไหล่ทั่วไป
ที่รองบาร์
ทำด้วย pp.(ฉีด) ใช้สำหรับรองรับ บาร์ทองแดง บนถังชุบ ขนาด 1"